หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก


การพัฒนาตนเอง ทางด้านอารมณ์และสังคม

สาระการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมไปพร้อมกัน สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการจัดทำกระบวนการเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ที่จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเคารพตัวเองและเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวก รวมไปถึงเรียนรู้การแสดงออกทางความรู้สึกที่ถูกต้อง เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับ ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตนที่ดีมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นและมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนี้แล้วเรายังให้ความสำคัญกับ การพัฒนาให้ผู้เรียนของเรามีความคิดในเชิงบวก มีอิสระทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ ซึ่งการสนับสนุนกระบวนการและพัฒนาการให้ครบทุกด้าน เหล่านี้ เราจึงจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสอดคล้องและสามารถนับไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นเกม และกิจวัตรประจำวันอื่นๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปันและมีน้ำใจ

ภาษาและการสื่อสาร

สาระการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ แลกเปลี่ยนทางด้านความคิด เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระครอบคลุมทั้งหลักสูตร ผ่านการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน เช่น การฟังนิทาน การฟังเรื่องราวสาระความรู้จากหนังสือ รวมไปถึงการแบ่งบันบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนในชั้นเรียน เป็นต้น

การพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สาระการเรียนรู้นี้นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวและบังคับร่างกายทั้ง ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเจอบททดสอบใหม่ๆในอนาคต นอกจากนี้แล้วการเรียนการสอนภายใต้สาระการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะทาง

The specific areas include essential skills and knowledge. They grow out of the prime areas, and provide an important context for learning. The specific areas are:

ทักษะภาษา

สาระการเรียนรู้นี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางทักษะภาษาตามช่วงวัย เราจึงนำโปรแกรมทางภาษาศาตร์ Jolly Phonics มาใช้ภายในในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน การออกเสียงใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด และในช่วง Early Years 2 จะเริ่มต้นการเรียนรู้ผ่านทางเสียง เช่น ท่วงทำนอง จังหวะและบทเพลง ซึ่งสาระสำคัญ ในการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและสามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียง เนื่องจากการใช้การแยกแยะ เสียงที่แตกต่าง กันของเครื่องดนตรีจะนำไปสู่การเรียนรู้การออกเสียงของตัวอักษรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พวกเขา ซึ่งนับเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ทางการอ่านและการเขียน ในช่วง Early Years 3 ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในบทเรียนทักษะการออกเสียงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรามุ่งเน้นกระบวนการ เรียนการสอนที่สอดคล้องและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน นอกจากนี้แล้วเรายังสนับสนุนและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่านและเขียนตลอดเวลา

คณิตศาตร์

สาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย การนับจำนวน การเรียงลำดับ การจับคู่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตและรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นฐานและนำไปสู่ การเชื่อมโยงสำหรับการเรียนรู้และทำความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ในอนาคต ซึ่งเราพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมตามช่วงวัย ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดจากกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลง การบอกเล่าเรื่องราว การจัดกิจกรรมและเกม การแสดงบทบาทสมมติต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกและผ่อนคลาย ซึ่งการนับจำนวน เช่น การบวก การลบ การเรียงลำดับจำนวนที่ถูกต้องเหล่านี้ เราสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านทางการเล่นและเน้นการปฏิบัติที่สามารถสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมติสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้า การฝึกฝนทักษะที่สามารถเสริมสร้างจินตการและเรียนรู้รูปทรงผ่านทางตัวต่อ บลอคสร้างบ้าน เป็นต้น

เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

สาระการเรียนรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถใช้ชีวิตและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง สามารถรู้เท่าทันโลก ซึ่งสามารถบูรณาการการเรียนรู้จากสาระวิชาต่างๆ อาทิ เช่น วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เข้าด้วยกัน เราสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสัมผัสการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์จริง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองจริงและการอภิปรายร่วมกัน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง เปิดกว้างและสามารถต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีต่อไปในอนาคต

ศิลปะและการออกแบบ

สาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย ทักษะศิลปะ ทักษะทางดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะ การแสดงบทบาทสมมติเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนของเรามีความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ และการเรียนรู้จะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยจินตนาการในการสร้างแบบจำลองทางคามคิดและการศึกษาทดลองเรียนรู้ผ่านทางการปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์และทดลองผ่านทางการเล่นอย่างสร้างสรรค์รวมไปถึงผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ภายในกรอบความคิดอันเป็นอิสระเป็นอิสระที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้