ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน


ISC ยินดีต้อนรับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก โดยมิแบ่งกั้นศาสนา เชื้อชาติหรือสัญชาติใดๆ อีกทั้งการสมัครเข้าเรียน กับเราสามารถทำได้ตลอดช่วงปีการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน

เรามุ่งเน้นและขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อให้ทุกท่านสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน ของเรา รวมไปถึงสำรวจสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยรอบด้วยตัวคุณเอง ดังนั้นหากท่านสนใจพาบุตรหลาน ของท่านมาสมัครเข้าเรียนกับเรา จึงขอให้ท่านติดต่อคุณอเล็กซ์ แมคอินส์ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครเรียนของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-241-085 หรือ 064 -406-7747 นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกการนัดหมายผ่านทางอีเมล admissions@isc.ac.th ได้อีกด้วย

และในระหว่างที่ท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานั้น เรามีความยินดีอย่างยิ่งหากท่านสามารถพาบุตรหลานที่กำลังจะสมัคร เข้าเรียนกับโรงเรียนของเรามีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมสถานที่ของเราพร้อมๆไปกับท่านด้วย

ISC
เอกสารการสมัครเรียน
ภายหลังที่ท่านได้กรอกรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าเรียนลงในใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารดังกล่าว ฉบับนี้ สามารถกรอกด้วยมือหรือเลือกกรอกผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ หลักจากนั้นท่านจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร เข้าเรียน ดังนี้
สำหรับนักเรียนสัญชาติไทย:
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ทั้งบิดาและมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ทั้งบิดาและมารดา
 • สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครเข้าเรียน
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ เช่น บันทึกการฉีดวัคซีน บันทึกการรักษาพยาบาล เอกสารแพ้อาหาร เป็นต้น
สำหรับนักเรียนสัญชาติอื่นๆ:
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง ทั้งบิดาและมารดา
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครเข้าเรียน
 • สำเนาใบอนุญาติการทำงานของผู้ปกครอง ทั้งบิดาและมารดา
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป
 • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ เช่น บันทึกการฉีดวัคซีน บันทึกการรักษาพยาบาล เอกสารแพ้อาหาร เป็นต้น
ISC

จดหมายตอบรับให้เข้าเรียน

ภายหลังที่ทางโรงเรียนได้รับเอกสารประกอบการสมัครเรียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว รวมไปถึงการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ เสร็จสิ้นลง ทางโรงเรียนจะจัดส่งจดหมายตอบรับให้เข้าเรียนให้กับทางผู้ปกครอง โดยขั้นตอนในการส่งเอกสารตอบกลับ การสมัครเรียนจะเสร็จสิ้นภายหลังจากที่ทางโรงเรียนได้จดหมายตอบรับที่มีลายเซ็นจากทางผู้ปกครองได้เซ็นรับทราบและยินยอมแล้วเท่านั้น

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับการออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกาศึกษาของเราแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้:
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งแรกครั้งเดียวและไม่สามารถขอคืนเงินได้)
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 4. ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น อาหารกลางวัน รถรับ-ส่งนักเรียน เป็นต้น

การประชุมผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศ

หากบุตรหลานองท่านได้สมัครเข้าเรียนในช่วงต้นปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะมีจดหมายเชิญให้ท่านเข้าร่วมงาน วันปฐมนิเทศซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวนี้ คือ การที่ผู้ปกครองทุกท่านจะได้ พบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นของบุตรหลาน รวมไปถึงคุณครูผู้สอนสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างไรก็ตามการสมัครเข้าเรียนสามารถ กระทำได้ตลอดช่วงปีการศึกษาตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น และสามารถทำได้เมื่อบัตรหลานของท่านพร้อมเข้าเรียนที่โรงเรียนของเรา