กิจกรรมหลังเลิกเรียน


กิจกรรมหลังเลิกเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างหลักสูตรให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกในการส่งเสริมทักษะอื่นๆของผู้เรียนในระดับช่วงชั้น Early Years 3 ขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมของเรามีความเปิดกว้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจและ เลือกเรียนในรายวิชาที่พวกเขาชื่นชอบ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทำอาหาร การประดิษฐ์ การแสดง วิทยาศาสตร์ เป็นต้น.