ทำความรู้จักกับเรา


ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กในระดับการศึกษาปฐมวัย ไปจนถึงระดับช่วงชั้นประถมศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับนักเรียนในช่วงวัยดังกล่าว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีและเทคนิคการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emillia) ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมและปรับสภาพบรรยากาศของการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและรู้สึกปลอดภัย และนับตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นมาเราก็ได้พัฒนาและขยายชั้นเรียนจากระดับช่วงชั้นอนุบาลในระยะแรกจนกระทั่งถึง ในระดับช่วงประถมศึกษาในปัจจุบันนี้

ISCc
พันธกิจ

โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้รับความรู้แจ้งและมีความมั่นใจในตนเอง เราร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนของเราได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้การยอมรับในความคิด และความถูกต้องของผู้อื่น อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้รับบการพัฒนาทั้งทักษะด้านความรู้ ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานให้พวกเขาได้พัฒนาเติบโตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ISC

วิสัยทัศน์

ในมุมมองของโรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC)เราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่านักเรียนทุกคนนั้นแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทว่านักเรียน ทุกคนก็ต่างก็มีคุณค่าและเอกลักษณ์ ในตัวเองเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจัดหาและส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนของเรา พัฒนาและสามารถบรรลุถึงศักยภาพของตนเอง ภายใต้บรรากาศและสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีความสุขและสามารถสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้จากแนวคิด และวิธีการเรียนการสอนให้คำปรึกษาจากทางคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่าย ร่วมกันกับความร่วมมือจากทาง ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะความรู้และค่านิยมที่พร้อมจะสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ต่อไปในอนาคต

ISC

ปรัชญาของโรงเรียน

ที่โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองรวมไป ถึงชุมชนและบุคลากรทุกฝ่ายของเรา ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ ISC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆ ล้วนแล้วแต่มีสิทธิและ ความรับผิดชอบในการแบ่งปันความคิดความรู้และความรู้สึกของพวกเขาซึ่งกันและกัน และด้วยเหตุผลนี้ทางโรงเรียน จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ทุกคนภายในชุมชนของเรามีการสื่อสารและสนทนาอย่างเปิดกว้าง

ISC

หลักเกณฑ์ของโรงเรียน
 • เรายอมรับและตระหนักถึงความแตกต่างในตัวนักเรียนของเราแต่ละคน และพร้อมที่จะจัดกิจกรรม การเรียนรู้มีความเหมาะสมและดีที่สุด เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างอย่างดีเยี่ยม.
 • จากการสังเกตการณ์และจากเอกสารเชิงวิชาการประกอบการดำเนินการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ทำให้คณะครูของเราสามารถสร้างสรรหลักสูตรที่มีความเหมาะสมซึ่งมีพื้นฐานมาจากการสังเกตความสนใจ ของนักเรียน รวมเข้ากับแนวคิดการเรียนรู้และการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ต่างๆ ด้านภาษา ด้านสังคมอารมณ์จิตใจและด้านทักษะทางกาย.
 • และจากการที่เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ดังนั้นพวกเขาจึงมีบทบาทที่เท่าเทียมกันภายในห้องเรียน.
 • เราพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างเปิดกว้างทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นอิสระและ เป็นตัวของตัวเอง.
 • เมื่อนักเรียนได้รับโอกาสที่เปิดกว้างในการสำรวจและเรียนรู้ภายใต้หัวข้อที่พวกเขามีความสนใจ ทางเราจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าวิธีนี้ช่วยให้พวกเราสามารถพัฒนากระบวนการคิดไปได้ดียิ่งขึ้น.
 • และจากรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้การสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าว นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะและสามรถทำความเข้าใจและรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกในทุกวันนี้.
 • นักเรียนของเราจะเรียนรู้พัฒนาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับด้านทักษะการใช้ชีวิต ผ่านทางกระบวนการปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบทางสังคม.
 • เราเชื่อมั่นว่าจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และกระบวนการแนวพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน คณะครู ตลอดจนบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการ ต่อยอดทางความคิดด้านอื่นๆ จะช่วยตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ของนักเรียนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
 
 
ISC
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:
 • ความเชื่อมั่นในตนเองและการแสดงออกอย่างสร้างสรร.
 • เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รวมถึงการแสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะสม.
 • สร้างสรรแนวทางการสำรวจและรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารได้ด้วยตนเอง.
 • สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง.
 • ชื่นชมเห็นคุณค่าและเข้าใจถึงการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น.
 • มีความสนุกสนานผ่อนคลาย สำหรับการเรียนรู้ การค้นคว้า และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ.
 • สามารถเสริมสร้างและเปิดโอกาสให้แสดงจินตนาการของพวกเขาได้อย่างเต็มที่.
 • ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทและการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดี รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ.
 • สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันโลก.
 • พัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิด.
 • มีใจรักและสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ต่างๆจากภายนอกห้องเรียน.
 • เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากนานาประเทศทั่วโลก
ISC