ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ขั้นตอนการสมัครเรียน   
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน   
isc.ac.th

International School of Chonburi
Fee Schedule August 2018 - June 2019


ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น
ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินได้) 70,000 บาท/คน
  20,000 บาท/คน (กรณีพี่น้อง)
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนชำระครั้งแรกครั้งเดียวและไม่สามารถขอคืนเงินได้
พิเศษสำหรับกรณีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันคนที่ 3 สมัครเข้าเรียนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
โรงเรียนของเราไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบำรุงโรงเรียน
ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี   2,000 บาท/คน

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับชั้นเรียน อายุ เวลา จำนวนวันเรียน/สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม/ปีการศึกษา
รายภาคเรียน (บาท)
ค่าธรรมเนียม/ปีการศึกษา*
รายปี (บาท)

Early Years 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
Early Years 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 2

2 ปี และ 3 ปี 08:30 น. - 12:30 น. 2 วัน 59,600 173,436
3 วัน 70,100 203,991
5 วัน 83,800 243,858
08:30 น. - 15:00 น. 2 วัน 66,400 193,224
3 วัน 76,900 223,779
5 วัน 90,400 263,064
Early Years 3
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
4 ปี 08:30 น. - 15:00 น. 5 วัน 90,400 263,064
หลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา
Key Stage 1

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5 ปี และ 6 ปี 08:30 น. - 15:00 น 5 วัน 105,330 306,510
หลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา
Key Stage 2

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
7 ปี, 8ปี , 9ปี และ 10 ปี 08:30 น. - 15:00 น 5 วัน 111,200 323,592
*สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระแบบรายปีเป็นราคาที่มีส่วนลด 3% เรียบร้อยแล้ว

ESL
หลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มเติม
ESL / Learning Support
(45 นาทีต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมแบบรายภาคเรียน (บาท) หมายเหตุ: ทางโรงเรียนมีทั้งสิ้น 3 ภาคเรียน
2 วัน/สัปดาห์ 3 วัน/สัปดาห์ 5 วัน/สัปดาห์ รายวัน
11,000 15,000 25,000 1,000

ค่าธรรมเนียมอาหารกลางวัน/ภาคเรียน (บาท)
อาหารกลางวันพร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนของเราทุกคน
ภาคเรียนที่ 1 (5 วัน / 3 วัน / 2 วัน) ภาคเรียนที่ 2 (5 วัน / 3 วัน / 2 วัน) ภาคเรียนที่ 3 (5 วัน / 3 วัน / 2 วัน)
8,250 / 4,730 / 3,410 6,490 / 3,850 / 2,640 5,170 / 2,970 / 2,200

ค่าธรรมเนียมรถรับ-ส่งนักเรียน/ภาคเรียน (บาท)
พื้นที่ A นาเกลือ, พัทยาเหนือ, โรงโป๊ะ, มาบประชัน 17,300
พื้นที่ B เนินพลับหวาน, พัทยากลาง, พัทยาใต้, Horseshoe Point 18,400
พื้นที่ C บูรพา, เทพประสิทธิ์, จอมเทียน, ชัยพฤกษ์ 23,800
พื้นที่ D Ocean Marina, อ่าวอุดม, แหลมฉบัง 27,000
พื้นที่ E ศรีราชา (รวมค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางพิเศษ) 33,900
พื้นที่ F ระยอง, เมืองชลบุรี 20,000 เดือน

ขั้นตอนการชำระเงิน:

 • กรณีชำระด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร จะต้องนำหลักฐานการโอนเงินแจ้งที่ออฟฟิศของทางโรงเรียน
 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3%
 • สำหรับการออกเช็คต่างๆ จะต้องระบุชื่อ ‘International School of Chonburi’ หรือโรงเรียนนานาชาติชลบุรี
 • สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งดรับชำระด้วยเงินสด

วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา:
ภาคเรียนที่ 1 - เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ครบกำหนดชำระ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
ภาคเรียนที่ 2 - เดือนมกราคมถึงเมษายน ครบกำหนดชำระ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ภาคเรียนที่ 3 - เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ครบกำหนดชำระ วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
*Please refer to the school's calendar for half term dates, public holidays and the dates of special events.

รายละเอียดเพิ่มเติม:

 1. ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ทางธนาคารเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับกรณีการสมัครเข้าเรียนกลางภาคเรียน
 3. สำหรับค่าธรรมเนียมทุกรายการเป็นอัตราสกุลเงินบาทและไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. สำหรับในกรณี:
  - นักเรียนลาหยุด
  - หรือวันหยุดสำคัญทางราชการ *
  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาที่ลงทะเบียนและเลือกระบุวันเรียนแบบ 2 วัน, 3 วันหรือ 5 วันรวมไปถึงหลักสูตรการเรียนรู้เพิ่มเติม หากวันที่ท่านได้แจ้งไว้ตรงกับช่วงวันหยุดดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายวันเพื่อเรียนชดเชยใดๆ ได้
  * กรุณาตรวจสอบที่ปฏิทินการศึกษา เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดและวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนเพิ่มเติม
 5. เกณฑ์การตัดอายุแบ่งระดับชั้นเรียน: จะคำนวนและยึดหลักอายุของนักเรียนทุกวันที่ 1 เดือนกันยายนของทุกปี:
  อนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป
  อนุบาลศึกษาปีที่ 2 จะต้องมีอายุครบ 3 ปีขึ้นไป
  อนุบาลศึกษาปีที่ 3 จะต้องมีอายุครบ 4 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุครบ 5 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 2 จะต้องมีอายุครบ 6 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องมีอายุครบ 7 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 4 จะต้องมีอายุครบ 8 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 5 จะต้องมีอายุครบ 9 ปีขึ้นไป
  ประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีอายุครบ 10 ปีขึ้นไป
 6. กรณ๊การมอบส่วนลด 3% สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีจะต้องชำระก่อนวันที่ 20 เดือนสิงหาคม
 7. สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ในกรณีโอนเงินจากต่างประเทศจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 20 USD ซึ่งจะถูกระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน
 8. นักเรียนทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมอาหารกลางวัน
 9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา