หลักสูตรประถมศึกษา


หลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา Key Stage 1 (ช่วงชั้น Year 1 และ 2)

โครงสร้างการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนในทุกด้านตามของหลักสูตรแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ดังนั้นการเรียนการสอนของเราที่ได้จัดทำขึ้นตามแบบหลักสูตรดังกล่าวนี้ จึงสามารถกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จสูงสุดให้กับนักเรียนของเราทุกคน เนื่องจากการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมจะเน้นให้สร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และช่วยพัฒนาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง แก่นักเรียนของเราอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วช่วยยังเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี กระบวนการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์และค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองอีกด้วย การเรียนการสอนในแต่ะวันจะมุ่งเน้นภายใต้หัวข้อใหญ่ (Topic) และส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาหลัก (Core) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การเขียนและพื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ และยังเน้นให้เกิดการเรียนรู้ใน รูปแบบกลุ่มและการศึกษาเชิงค้นคว้าอย่างอิสระ ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน เนื้อหาในแต่ละบทเรียนผู้เรียนจะได้รับการสอนโดยคณะครูผู้สอนผ่านทางหัวข้อหลัก ซึ่งจะบรรจุความรู้เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้เรียนจะได้รับซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งวิชาประวัติศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาพลศึกษา วิชาศิลปะและการออกแบบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาดนตรีและการแสดง การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทยอีกด้วย.

วิชาพื้นฐาน อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเสริม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและการแสดง

หลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา Key Stage 2 (ช่วงชั้น Year 3 ถึง 6)

โครงสร้างการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรการเรียนนรู้ดังกล่าวนี้ จะประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานและวิชาเสริมตามในแต่ละสาขาวิชาเช่นเดียวกับ Key Stage 1.

ช่วงชั้นประถมศึกษา Year 3 และ 4 - ครึ่งแรกของหลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา Key Stage 2

โครงสร้างการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะเริ่มมีการบูรณาการทางการศึกษาในระหว่างวิชาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าภายในหนึ่งสาขาวิชา จะสามารถมีหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ในการเรียนรู้และศึกษาในแต่ละหัวข้อจะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการสำรวจศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นจากผู้เรียนในการที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ ที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วย.

ช่วงชั้นประถมศึกษา Year 5 และ 6 - ครึ่งหลังของหลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษา Key Stage 2 

โครงสร้างการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมและช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการสำรวจศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่และเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงส่งเสริมและ พัฒนาทักษะทางด้านความเป็นผู้นำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะมีระเบียบและวินัยในการจัดการด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น.

และในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ประถมศึกษาใน Key Stage 2 นี้ผู้เรียนจะเริ่มศึกษาในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา หรือ Key Stage 3 ต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการเรียนการสอนต่างๆ จากคณะครูจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ปรับทัศนคติด้านต่างๆ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่มีความเหมาะสมกับตัวพวกเขาเองอีกด้วย